Regulamin uczestnictwa w terapii w gabinecie Help-Ik

  1. Zajęcia terapeutyczne odbywają się na terenie gabinetu w dniach od poniedziałku do soboty. W niedzielę i święta gabinet jest nieczynny.
  2. Zajęcia SI, logopedyczne, neurologopedyczne, mają charakter pracy jeden na jeden (terapeuta – dziecko).
  3. Zajęcia TUS, Sherborne, Socjoterapia, mogą mieć formę zajęć grupowych.
  4. Terapeuta prowadzący zajęcia udziela na bieżąco informacji rodzicowi na temat przebiegu terapii.
  5. Nadzór nad terapią pacjentów gabinetu Help-Ik sprawuje Beata Majewska. Rodzice mogą konsultować z nią dalszy przebieg terapii, składać uwagi, zastrzeżenia, zasięgać opinii.
  6. Wybór metod terapeutycznych dostosowany jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych pacjenta.
  7. Grafik zajęć ustalany jest z rodzicem indywidualnie. W trakcie terapii koryguje się go w miarę potrzeb i możliwości, dostępu do sal terapeutycznych.
  8. Zajęcia indywidualne trwają 50 minut.
  9. Zajęcia grupowe trwają 50 min, z wyjątkiem zajęć socjoterapeutycznych grupowych, które trwają 75min
  10. Spóźnienie się dziecka na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie.
  11. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka po zakończonych zajęciach.
  12. W czasie terapii rodzice/opiekunowie przebywają poza salą zajęć, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą terapeuty, mogą być obecni na zajęciach terapeutycznych.
  13. O każdej nieobecności dziecka na zajęciach w dzień powszedni należy powiadomić terapeutę najpóźniej do godziny 10.00 dnia, w którym odbywają się zajęcia.
  14. O każdej nieobecności dziecka na zajęciach w sobotę należy powiadomić terapeutę dzień wcześniej do godziny 20.00
  15. O nieobecności powiadamiamy bezpośrednio terapeutę prowadzącego terapię, dotrzymując powyższych terminów. W szczególnych sytuacjach telefonicznie lub mailowo p. Beatę Majewską tel 502-155-378, mail: bm@gmail.com

  Uwaga bardzo ważne: w temacie maila koniecznie proszę wpisać imię i nazwisko dziecka

  1. Odwołane zajęcia powinny się odbyć w dodatkowym terminie tego samego miesiąca. W przypadku braku dogodnych terminów, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o koszt nieodbytych zajęć, w przypadku spełnienia warunków z pkt 14 i 15.
  2. Niepowiadomienie w terminie, o nieobecności dziecka na zajęciach, będzie skutkowało obciążeniem rodzica pełną odpłatnością.
  3. Opłaty za planowane zajęcia w bieżącym miesiącu reguluje się na podstawie wystawionego na początku miesiąca rachunku, przesłanego na adres mail rodzica, przelewem na konto wskazane w rachunku. Należność należy przesłać w terminie wskazanym na rachunku.
  4. Miesięczna zaległość w płatnościach za zajęcia powoduje zawieszenie zajęć dziecka do momentu uiszczenia zaległej kwoty.
  5. Opłatę za godziną konsultację (wg cennika) rodzic powinien uiścić przed pierwszym spotkaniem, podając w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy konsultacja, na nr konta:

  Inteligo 50 1020 5558 1111 1709 6160 0094.

  1. W przypadku, gdy konsultacja przedłuży się, rodzic zobowiązany będzie do dopłaty 100zł za każdą  następną godzinę konsultacji
  2. Opłatę za diagnozę rodzic uiszcza przed terminem omówienia diagnozy na konto jak w pkt 20
  3. Zgłaszając pacjenta do gabinetu rodzic wypełnia kartę zgłoszenia zawierającą dane rodzica(do wystawienia rachunków) i pacjenta . Dane te objęte są ochroną RODO.
  4. Rodzic ma prawo zrezygnować z terapii z końcem miesiąca, powiadamiając o tym fakcie Beatę Majewską osobiście, telefonicznie 502-155-378, lub na mail bm@gmail.com

   

  Beata Majewska

  01.01.2022

Używając naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej informacji

Strona Help-ik używa plików cookies w celach związanych z lepszym działaniem strony. Każdy ma możliwość używania plików cookies lub wyłączenia ich w przeglądarce internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij