Regulamin uczestnictwa w terapii w gabinecie Help-Ik

  1. Zajęcia terapeutyczne odbywają się na terenie gabinetu w dniach od poniedziałku do soboty. W niedzielę i święta gabinet jest nieczynny.
  2. Zajęcia SI, logopedyczne, neurologopedyczne, terapia ręki, terapia pedagogiczna mają charakter pracy jeden na jeden (terapeuta – dziecko).
  3. Zajęcia TUS, Socjoterapia, mogą mieć formę zajęć grupowych.
  4. Terapeuta prowadzący zajęcia udziela na bieżąco informacji rodzicowi na temat przebiegu terapii.
  5. Nadzór nad terapią pacjentów gabinetu Help-Ik sprawuje Beata Majewska. Rodzice mogą konsultować z nią dalszy przebieg terapii, składać uwagi, zastrzeżenia, zasięgać opinii.
  6. Wybór metod terapeutycznych dostosowany jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych pacjenta.
  7. Grafik zajęć ustalany jest z rodzicem indywidualnie. W trakcie terapii koryguje się go w miarę potrzeb i możliwości, dostępu do sal terapeutycznych.
  8. Zajęcia indywidualne trwają 50 minut.
  9. Zajęcia grupowe trwają 50 min, z wyjątkiem zajęć socjoterapeutycznych grupowych, które trwają 75min.
  10. Spóźnienie się dziecka na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie.
  11. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka po zakończonych zajęciach.
  12. W czasie terapii rodzice/opiekunowie przebywają poza salą zajęć, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą terapeuty, mogą być obecni na zajęciach terapeutycznych.
  13.                O każdej nieobecności dziecka na zajęciach rodzic powiadamia terapeutę prowadzącego:

   -zajęcia, które odbywają się w godzinach 8-13 zgłaszanie nieobecności do godziny 20.00 dnia poprzedzającego zajęcia, w którym odbywają się zajęcia

   -zajęcia które odbywają się w godzinach 14-20 zgłaszanie nieobecności do godziny 10.00 w dniu zajęć.

  14. W szczególnych sytuacjach rodzic powiadamia o nieobecności dziecka na zajęciach telefonicznie lub mailowo p. Beatę Majewską.

  Uwaga bardzo ważne: w temacie maila koniecznie proszę wpisać imię i nazwisko dziecka.

  1. Odwołane regulaminowo zajęcia mogą odbyć się w dodatkowym terminie tego samego miesiąca. W przypadku braku dogodnych terminów, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o koszt nieodbytych zajęć, w przypadku spełnienia warunków z pkt 13.
  2. Niepowiadomienie w terminie, o nieobecności dziecka na zajęciach, będzie skutkowało obciążeniem rodzica pełną odpłatnością.
  3. Opłaty za reguluje się na podstawie wystawionego na koniec miesiąca, w którym zajęcia się odbyły. Rachunek jest przesłany na adres mail rodzica. Opłata dokonywana jest przelewem na konto wskazane w rachunku. Należność należy przesłać w terminie wskazanym na rachunku.
  4. Miesięczna zaległość w płatnościach za zajęcia powoduje zawieszenie zajęć dziecka do momentu uiszczenia zaległej kwoty.
  5. Opłatę za godziną konsultację (wg cennika) rodzic powinien uiścić przed pierwszym spotkaniem, podając w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy konsultacja, na nr konta:

           PKOBP 62 1020 1853 0000 9102 0301 7241

  1. W przypadku, gdy konsultacja przedłuży się, rodzic zobowiązany będzie do dopłaty (wg cennika) za każdą  następną godzinę konsultacji.
  2. Opłatę za diagnozę rodzic uiszcza przed terminem omówienia diagnozy na konto jak w pkt 19.
  3. Zgłaszając pacjenta do gabinetu rodzic wypełnia kartę zgłoszenia zawierającą dane rodzica(do wystawienia rachunków) i pacjenta . Dane te objęte są ochroną RODO.
  4. Rodzic ma prawo zrezygnować z terapii z końcem miesiąca, powiadamiając o tym fakcie Beatę Majewską osobiście, telefonicznie lub mailowo.

  Beata Majewska

  02.01.2024

Używając naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej informacji

Strona Help-ik używa plików cookies w celach związanych z lepszym działaniem strony. Każdy ma możliwość używania plików cookies lub wyłączenia ich w przeglądarce internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij